REGULAMIN

1. DEFINICJE

  1. Sprzedawca – sprzedawcą w sklepie internetowym naturaisztuka.pl jest firma „Art Studio sp. z o.o.” z siedzibą pod adresem: ul. Mogilska 51, 31-545 Kraków. NIP: 6793180341, REGON: 38250832000000, e-mail: [email protected], telefon: 729 002 502.
  2. Sklep / Serwis – sklep internetowy naturaisztuka.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem url https://naturaisztuka.pl/
  3. Użytkownik / Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu lub która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu.
  4. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
  5. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto. Na założonym koncie w panelu klienta kupujący ma możliwość sprawdzenia historii swoich zamówień, a także statusu zamówień aktualnie realizowanych.
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem url https://naturaisztuka.pl/regulamin/
  7. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep naturaisztuka.pl jest prowadzony i administrowany przez Sprzedawcę.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie naturaisztuka.pl, a także warunki korzystania ze Sklepu. Niniejszy Regulamin określa również prawa i obowiązki Sprzedawcy jak i Klientów Sklepu.
  3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.
3. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
  1. Adres pocztowy: ul. Mogilska 51, 31-545 Kraków
  2. Adres e-mail: [email protected]
  3. Telefon: 729 002 502
  4. Formularz kontaktowy w Sklepie
4. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. W celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu Użytkownikowi potrzebne są:
   • urządzenie z dostępem do Internetu
   • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
5. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPÓW
  1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
  2. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
  3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
  5. W celu złożenia zamówienia na wybrany towar należy:
   • podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia.
   • wybrać sposób dostawy
   • wybrać metodę płatności za zamówienie
  6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
  7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
  8. Kupujący może założyć swoje Konto w Sklepie lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym zamówieniu.
6. PŁATNOŚCI
  1. Za złożone zamówienie można zapłacić za pośrednictwem poniższych metod płatności:
   • karta płatnicza
   • e-przelew
   • blik
  2. Metody płatności dostępne w Sklepie świadczy zewnętrzny system płatności Przelewy24 obsługiwany przez firmę: PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
7. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
  2. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Polski.
  3. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
   • Odbiór osobisty
   • Do paczkomatów InPost
  4. Realizacja zamówienia odbywa w się w ciągu 3 dni roboczych. Termin realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania płatności za zamówienie do momentu nadania wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania zamówienia do Klienta.
  5. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym podczas składania Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego – może on odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
8. CENA
  1. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w polskich złotych i uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto).
  2. Sprzedawca dopuszcza zmniejszenie łącznej kwoty do zapłaty poprzez skorzystanie z funkcjonalności kuponu rabatowego. Kod kuponu wprowadzić można w polu “Kod kuponu” na etapie koszyka lub składania zamówienia. Kupon ten automatycznie obniża wartość zamówienia przed przejściem przez kupującego do płatności za zamówienie.
  3. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta – w przypadku zastosowania promocji na towar dostępny w Sklepie, Sprzedawca zobowiązany jest udostępnić Użytkownikom Sklepu informację o najniższej cenie towaru, jaką Sprzedawca stosował przez minimum 30 dni do dnia wprowadzenia obniżki na ten towar.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.
9. DOSTAWA
  1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terenie Polski w wybrany przez Klienta sposób wysyłki wskazany w trakcie składania zamówienia. Czas dostawy liczony jest od momentu nadania zamówienia do wysyłki.
  2. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma zostać dostarczony zamówiony towar. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru.
  3. W przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost – adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
   • Klient zobowiązany jest do odebrania przesyłki z paczkomatu w ciągu 48 godzin od dostarczenia.
   • Jeśli Klient nie odbierze przesyłki na czas, ponosi koszt ponownej wysyłki.
  4. W przypadku dostarczenia towaru do Klienta za pośrednictwem dostawcy, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpiło uszkodzenie obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności dostawcy.
10. ODBIÓR OSOBISTY
  1. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty zamówionych produktów w swoim sklepie stacjonarnym.
  2. Sklep stacjonarny przeznaczony do odbioru osobistego zamówień przez Klienta znajduje się pod adresem: ul. Sienna 7, 31-041 Kraków.
  3. Wybierając odbiór osobisty, Klient zobowiązany jest odebrać zamówione produkty w ciągu 14 dni od momentu zrealizowania zamówienia.
11. RĘKOJMIA – REKLAMACJE TOWARÓW
  1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne towaru na podstawie art. 556 Kodeksu cywilnego.
  2. W przypadku wystąpienia wady towaru Klientowi przysługuje jedno z poniższych roszczeń reklamacyjnych:
   • oświadczenie o odstąpieniu od umowy
   • żądanie obniżenia ceny towaru
   • żądanie wymiany towaru na wolny od wad
  3. Roszczenie o wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady.
  4. Klient może złożyć reklamację w dowolnej formie, na dane kontaktowe podane w punkcie 3. Regulaminu, wraz z opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie. Sprzedawca udostępnia na stronie „Zwroty i reklamacje” przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient ma prawo skorzystać.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane takie jak: imię i nazwisko, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
  6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
  7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
12. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się w chwili objęcia towaru w posiadanie Klienta.
  2. Klient realizuje prawo odstąpienia od umowy poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie na adres siedziby Sprzedawcy lub za wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]. Sprzedawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy, z którego klient może skorzystać. Wzór dostępny jest na stronie „Zwroty i reklamacje”.
  3. Możliwość odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na potrzeby tej działalności dokonują zakupu związanego bezpośrednio z tą działalnością w Sklepie.
  4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić sobie to co na podstawie tej umowy wzajemnie sobie świadczyły.
  6. Towar powinien zostać odesłany przez klienta nie później niż 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy pokrywa klient.
  7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikającego z korzystania z towaru w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania tego towaru.
  8. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostawy.
  9. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania towaru od klienta bądź do momentu dostarczenia dowodu odesłania towaru z powrotem do Sprzedawcy.
13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. W sytuacji, w której postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, może on skorzystać m.in. z:
14. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Sprzedawca.
  2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także do ich sprostowania w przypadku, gdy są one niepoprawne bądź nieaktualne.
  3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych podanych przez Klientów Sklepu zostały opisane w Polityce prywatności.
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu. Aktualna wersja regulamin znajduje się pod adresem: https://naturaisztuka.pl/regulamin/
  2. Do umów zawartych przed modyfikacją Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu, która obowiązywała w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Niniejszy Regulamin dostępny pod adresem https://naturaisztuka.pl/regulamin/ obowiązuje od dnia 1.01.2023 r.

Shopping cart

0
image/svg+xml

Nie masz żadnych produktów w koszyku.

Continue Shopping